INFORMACJE

Ubezpieczenie osób kończących 18 lat

W aktualnym systemie prawnym osoba kończąca 18 lat przestaje posiadać tytuł ubezpieczonego przy ubezpieczonym rodzicu i wyświetla się w systemie EWUŚ "na czerwono". Jeżeli nadal się uczy, musi zostać ponownie zgłoszona przez rodziców w zakładzie pracy jako osoba pełnoletnia ucząca się. Dopiero wówczas będzie postrzegana przez system jako ubezpieczona, mająca prawo do bezpłatnych świadczeń.


 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

2.  Dokumentację medyczną udostępnia się tylko na pisemny wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji,

3. Pacjent wnioskujący o wydanie dokumentacji (kopii) ma obowiązek przedstawić pracownikowi rejestracji dokument tożsamości. Dotyczy to również osoby, która została upoważniona do odbioru dokumentacji.

4. W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba upoważniona przez pacjenta – zobowiązana jest ona do przedłożenia upoważnienia na piśmie.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem Przychodni Osiedlowej "Rubinkowo".

____________________________________________________________________________________________________________

Zasady wypisywania recept na leki przewlekle przyjmowane przez pacjentów:

Lekarz może na jednej wizycie wypisać:

– receptę na 120 dni stosowania leku
– do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż 120 dni

W przypadku recept na środki antykoncepcyjne pacjentki mogą otrzymać do 6 recept na maksymalnie 6 miesięcy stosowania preparatu

 

Dla większości leków termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia lub daty realizacji wyznaczonej przez lekarza na recepcie. W przypadku recept na antybiotyki, czas na realizację recepty wynosi 7 dni.